Jud. Calarasi, Loc. Dragalina, Strada Liceului 6 +40 242 708 333 secretariat@liceudragalina.ro

Concurs îngrijitor jumatate de normă

Nr. 3360/02.08.2023 - pdfAnunt_concurs_ocupare_post_ingrijitor_cu_atributii_de_ajutor_bucatar__05_norma.pdf  Formular inscriere docxformular_inscriere.docx


ANUNȚ


concurs pentru ocuparea unui post vacant, corespunzător funcției nedidactice ,,ÎNGRIJITOR – cu atribuții de ajutor bucătar” – 0,5 normă, perioadă nedeterminată în cadrul Liceului Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” Dragalina


În conformitate cu procedura de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante didactice auxiliare si nedidactice pentru personalul contractual din unitățile de învățământ în vigoare începând cu data de 19.01.2023 , procedură reglementată de Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Liceul Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” Dragalina, com. Dragalina, jud. Calarasi, organizează CONCURS în data de 25 - august - 2023 , pentru ocuparea a unui post vacant de ,,ÎNGRIJITOR – cu atribuții de ajutor bucătar”


Concursul se va desfașura în data 25 august 2023, la sediul Liceului Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” Dragalina, str. Gral. Ioan Dragalina, nr.23, com. Dragalina, jud. Călărași, după cum urmează:
• Data maximă pentru depunerea dosarelor este 17 august 2023, în intervalul orar 8.00 – 16.00, în zilele lucrătoare.
• Selecția dosarelor de înscriere – 21 august 2023;
• Afișarea rezultatelor în urma selecției de dosare – 22 august 2023, ora 10.00;
• Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor – 23 august 2023, ora 8.00 – 12.00;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor 24 august 2023, ora 12.00;
• Proba scrisă – 25 august 2023, ora 10.00;
• Afișarea rezultatelor probei scrise – 28 august 2023, ora 12.00;
• Depunerea contestațiilor la proba scrisă – 28 august 2023, ora 12.00 – 16.00;
• Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă – 29 august 2023, ora 9.00;
• Proba practică – 30 august 2023, ora 9,00;
• Afișarea rezultatelor la proba practică - 31 august 2023, ora 12.00;
• Depunerea contestațiilor la proba practică - 31 august 2023, ora 14.00 – 16.00
• Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică – 01 septembrie 2023, ora 12.00
• Interviul – 04 septembrie 2023, ora 9.00;
• Afișarea rezultatelor la interviu - 05 septembrie 2023, ora 12.00;
• Depunerea contestațiilor la interviu – 05 septembrie 2023, ora 14.00 – 16.00;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu – 06 septembrie 2023, ora 12.00
• Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 07 septembrie 2023 , ora 12.00

 

Notă:

• Vor fi selectați numai candidații care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului și care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.
• Punctajul minim de promovare al fiecărei probe de concurs este de minim 50 punte.
• Proba scrisă poate fi susținută doar de candidații declarați admiși la selecția dosarelor;
• Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
• Proba practică constă în rezolvarea unei situatii practice, Proba practică poate fi susținută doar de candidații declarați admiși la proba scrisă.
• În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile si motivația candidatilor. Proba interviului poate fi susținută doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă și practică;
• Datele cu caracter personal conținute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate de către Departamentul Resurse Umane (participarea la un concurs de ocuparea a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679. Aceste date se vor păstra în cadrul unității pentru o perioadă de 10 ani de la data procesului de recrutare și selecție, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop de cât cel menționat anterior.


DIRECTOR,
prof. COLȚEA CRISTINA

 

 


 


Dosarele de concurs

se depun de către candidați, la sediul Liceului Tehnologic ,,Duiliu Zamfirescu” , jud. Călărași, până la data de 17 august 2023, orele 16.00 și vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente:
Dosar concurs:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.


Actele prevazute la literele b), c), d)si e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
*Notă: Nu se admite completarea dosarelor după depunerea acestora la secretariat.


DIRECTOR,
Prof. COLȚEA CRISTINA

 

 CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:


CONDIȚII GENERALE:


Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Art. 15 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de  ceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


DIRECTOR,
Prof. COLȚEA CRISTINA

 

 


 


CONDIȚII SPECIFICE - necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale :


Studii:
➢ Studii medii ;
➢ Curs de instruire privind însuşirea ,,Noţiunilor fundamentale de igienă”
➢ Constituie avantaj cursuri în domeniul gastronomiei.
- Cunoştinţe generale privind:
✓ tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;
✓ tipuri de scule şi utilaje folosite în prepararea hranei;
✓ modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat.
✓ abilităţi de muncă în echipă;
✓ disponibilitate de program flexibil;
✓ răspunde de inventarul încredinţat;
✓ ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
✓ efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale
fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
✓ cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
✓ cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

 

TEMATICĂ
1. Reguli privind igiena la locul de muncă;
2. Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență;
3. Răspunderea disciplinară;
4. Metode de dezinsecție și dezinfecție;
5. Igiena copiilor, a spațiilor și a mijloacelor din dotare
6. Procesul tehnologic de obținere a preparatelor
BIBLIOGRAFIE
1. Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
2. OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3. Noțiuni elementare de igienă – îndrumător pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii, dr. Ileana
Adriana Șerban, Dr. Adrian Călugăru, Ed. Semne, 2007;
4. Hotărârea 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
5. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
polulaţiei ( Cap. VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică);
6. Legea Nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice ( Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art. 7 )
7. OMS Nr. 261/2007 – Aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea
8. Legea nr. 53/2003 (actualizata): Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară”
9. Hotararea nr. 301/2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
10. Legea 132/2010 – privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

DIRECTOR,
prof. COLȚEA CRISTINA

 


 

Nr. 3360/02.08.2023 - pdfAnunt_concurs_ocupare_post_ingrijitor_cu_atributii_de_ajutor_bucatar__05_norma.pdf  Formular inscriere docxformular_inscriere.docx